skip to Main Content

Arbeidstilsynet krever dokumentert fra – til arbeidstid

«For alle arbeidstakere skal registeringen skje fortløpende. Registreringen skal vise dato, start- og sluttidspunkt for hver enkelt dag, pauser og om arbeidstakeren har arbeidet overtid.»

Denne teksten finnes på arbeidstilsynets nettsider. Dette er en utdypende artikkel om temaet, der det fremgår at man ønsker å klargjøre hva kravene i Arbeidsmiljølovens paragraf 10-7. Oversikt over arbeidstiden innebærer.

I artikkelen er det ikke spesifisert om timeføringen skal skje digitalt eller hvem som fører. Det står imidlertid at det kreves at dokumentasjonen er tilstrekkelig, og er sammensatt på en slik måte at det er mulig for både arbeidsgiver og Arbeidstilsynet å kontrollere arbeidstidsordningen

I de senere årene har Arbeidstilsynet satt inn mer og mer fokus på Arbeidsmiljølovens paragraf 10 -7.  Denne sier: «Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte». Denne paragrafen gir Arbeidstilsynet nødvendige verktøy for å håndheve at arbeidstidsbestemmelsene i bygg- og anleggsnæringen blir overholdt

Økt fokus på føring av tidspunkt i timelistene

Bakgrunnen for økt fokus er at Arbeidsmiljøloven setter klare grenser for hvor mye, og på hvilke tidspunkter den ansatte eller innleide arbeider. I loven vises det til hva som defineres som arbeidstid, og hva dette innebærer i forhold til overtidsbestemmelser, lønn og pauser. Kontroll og ettersyn i forhold til loven har også sammenheng med blant annet økt fokus og prioriteringer rundt utenlandsk arbeidskraft og arbeidskriminalitet rundt lønnsvilkår

På henvendelse til arbeidstilsynet sentralt og noen lokale tilsyn, blir det bekreftet at dette er en prioritert oppgave for Arbeidstilsynet.  Manglende dokumentasjon som ikke dekker start og sluttidspunkt for hver enkelt dag samt lovpålagte pauser, er brudd på regelverket og rapporteres tilbake til bedriften i en tilsynsrapport.

Om timelistene er hensiktsmessige hviler på arbeidsgiver.

Digital timeføring er ganske utbredt i Norge, godt hjulpet av Bokføringsforskriften, som omhandler dokumentasjon av medgått tid i prosjektene. Men det er fortsatt er en god del bedrifter som ikke har tatt steget enda. I følge Visma Digital Index 2019 er det fortsatt 26% av bedriftene i Norge som ikke registrerer timene digitalt.

Løsningen, i forhold begge lovtekster, er å ha gode og enkle digitale rutiner for registrering av arbeidsdags start og slutt.

Kundene våre har fått ettersyn og påpekning om utbedring

Det meldes fra kunder av oss, bedrifter fra forskjellige deler av landet, at Arbeidstilsynet har bedt om å få se timelistene til de ansatte. Når det avdekkes, at det bare er antallet timer arbeidet som er oppført, kommer spørsmålet om dokumentasjon for når jobben ble gjort.

En bedrift, Finnsnes Rør og Elektro AS fikk tilsyn i 2018, og Daglig leder Heidi P Andersen forteller at de fikk følgende skriftlig avvik:

Heidi P. Andersen
Heidi P. Andersen

«Pålegg- Arbeidstid- oversikt/registrering
Arbeidsgiver skal sørge for at det forekommer en skriftlig oversikt over arbeidstiden til den enkelte arbeidstaker. Oversikten skal vise all tid arbeidstakeren har stått til arbeidsgivers disposisjon.:

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at det foreligger en skriftlig oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven §10-7.

Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver skal registreres. Oversikten skal vise antall timer alminnelig arbeidstid og overtid for den enkelte arbeidstaker. I tillegg må det fremkomme av registreringene hvor mye av arbeidsdagen som utgjør pauser som ikke er definert som arbeidstid. Oversikten skal føres fortløpende.»

Løsningen er å bruke verktøyene som finnes   

Heidi forteller at de heldigvis kunne rekonstruere listene, da de hadde SpeedyCraft fra Devinco, og kunne aktivere fra- og til-klokkeslett i registreringen. Vi hørte ikke mer fra Arbeidstilsynet etter at de nye listene ble framskaffet sier Heidi P. Andersen.

Flere kunder som har blitt forelagt krav om registrering av tidspunkt, har henvendt seg til oss med spørsmål om hva gjør vi nå? Svaret er enkelt: Både Devinco SpeedyCraft og Mobile Worker har innstillinger som muliggjør registrering av Start og Stopp tidspunkt. I tillegg kan det være greit å vite at dersom ansatte oppsatt med bil, og den integrerte kjørebooken ViaTracks, vil det være mulig å få automatisk overføring av start og stopptidspunktene med basis i den registrerte geoposisjonen.

Dersom dere vil vite mer om disse løsningene ta kontakt med salg@devinco.no