Hopp til innholdet

Bærekraft og samfunnsansvar i Devinco

FNs bærekraftsmål er en global agenda for en bærekraftig utvikling av verden innen 2030. De består av mål og delmål som adresserer utfordringer for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Arbeid med bærekraft er styrende for Devinco sin virksomhet. Dette omfatter hele verdikjeden, ikke bare vårt eget selskap. Vi ønsker å gjøre mer for å redusere klimabelastningen, og vil fremme bærekraft for mennesker og virksomheter.

Våre produkter sikrer forbedret ressurshåndtering, detaljert dokumentasjon av feltarbeid og full kontroll på kjøretøy, verktøy og utstyr. Dette resulterer i raskere og mer korrekt fakturering, og automatiserer manuelle rutiner.

HMS/KS systemet vi tilbyr som del av SpeedyCraft og Mobile Worker løsningene, ivaretar alle sider ved helse, miljø-, sikkerhets- og kvalitetsarbeidet hos våre kunder, blant annet:

 • Etablering av beste praksis i form av rutinebeskrivelser sikrer at kundene har en plan for å utføre arbeid på rett måte med avtalt kvalitet.
 • Ved å dokumentere utførelse med sjekklister kan kunden sette fokus på å gjennomføre planen og levere rett med en gang.
 • Riktig utførelse første gang reduserer materialbruk og kjøring, samtidig som det sikrer god lønnsomhet.
 • Godt HMS arbeid hjelper våre kunder å ivareta sine egne ansatte og deres helse.
 • Systematisk registrering og håndtering av avvik gjør at uhell og feil håndteres godt, samt at kunden lærer og forbedrer egne rutiner.

Ved bruk av ViaTracks elektroniske kjørebok og Find sporingsbrikker, bidrar vi i samarbeid med våre kunder til bærekraftige byer og lokalsamfunn og til å redusere klimaendringer, blant annet med følgende funksjoner:

 • Effektiv ressurstildeling av kjøretøy og fleksible rapporter for all kjøring (antall km, antall turer, bompenger, kjøretid per tur) gir god utnyttelse av kjøreparken.
 • Integrasjon til arbeidsordre-system synliggjør kostnader for bruk av kjøretøyene til hvert prosjekt.
 • Funksjon for service og vedlikehold bidrar til økt trafikksikkerhet og at kjøretøy varer lenger.
 • Rapport for kjøreadferd (inkl. tomgangskjøring) kan bidra til redusert drivstoff-forbruk og mer defensiv kjøring.
 • Måling av utslipp fra biler som går på fossilt brennstoff.
 • Sporingsbrikker for verktøy gjør det raskere å finne utstyr. Dette øker levetiden på utstyret og reduserer behovet for å kjøpe nytt.

Vi har selv tatt store grep mot økt bærekraft: Falkenborgvegen 36

Høsten 2022 flyttet hovedkontoret inn i nytt kontorbygg i Falkenborgvegen 36 i Trondheim. Bygget er sertifisert av BREEAM-NOR, som er Norges fremste miljøsertifiseringssystem av bygg. Falkenborgveien 36 har sertifisering «Very Good». Målet med BREEAM sertifisering er å prosjektere, bygge og drifte bygget på en mest mulig miljøvennlig og energieffektiv måte. Det er derfor sentralt at løsningene som er knyttet opp mot de tekniske anleggene ivaretas og brukes på riktig måte etter overtagelse. Det føres eget klimaregnskap i samarbeid med Fortum og Grønt Valg.

Produksjon av ViaTracks og Find foregår på vårt hovedkontor i Trondheim. Her velges miljøvennlige materialer i produksjonsprosessen, i tillegg til gjenbruk av produkter ved retur.

Falkenborgvegen 36 ligger ved et av Trondheims tre store kollektive knutepunkt med nær 1500 daglige bussavganger og 40 togavganger, slik at det er lett for de ansatte å benytte kollektivtransport til og fra arbeid. Bygget har innendørs sykkelparkering, med vaske og reparasjonsstasjon for sykler. Selskapet tilbyr i utgangspunktet alle sine ansatte parkeringsplass mot en kost per plass. De av selskapets ansatte som velger å si i fra seg sin plass til fordel for alternativ transport får et gavekort.

Mer enn 50 ansatte fra ulike nasjonaliteter er viktige bidragsytere til fokus på arbeid og utvikling for felles miljøgevinst. Ansatte oppmuntres til å bruke digitale kommunikasjonsmidler på ulike plattformer. Dette bidrar positivt til redusert reisevirksomhet og gir langt færre analoge, mekaniske og papirbaserte arbeidsprosesser.

Compass Group driver personalrestauranten i Falkenborgvegen 36. De tar utgangspunkt i at god mat er veien til en bedre helse og et godt liv, og har sine fokusområder på matsvinn, plastkutt og sunnhet på menyen.